0

Կավճանկարչություն

Реклама
0

Նախագիծ մայիսի 29 -ից, հունիսի -9ը

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝
Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախաղ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Ճոր պար>>,<<Ձիուկ>>,<Արև, արև>>
Շաբաթվա ոտանավորները ՝ Աթաբեկ  Խնկոյան <Աքաղաղը>>, <Պապն ու շաղգամը>>         Շաբաթվա հեքիաթն է <<Անհաղթ Աքլորը>>, <<Ծիտը>>

Կավճանկարչություն

Պապն ու շաղգամը

Աթաբեկ Խնկոյան

Դռան առաջ մի անգամ

Պապը ցանեց մի շաղգամ£

Շաղգամն աճեց, մեծացավ.

Պապը տեսավ, զարմացավ

Պապը քաշեց, քաշքշեց                 ,

Շաղգամն հողից չհանեց£

Պապը կանչեց տատիկին.

Տատըª պապից, պապըª շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամն հողից չհանեցին£

Տատը կանչեց թոռնիկին,

Թոռըª տատից, տատըª պապից,

Պապըª շաղգամից, հա քաշեցին,

Քաշքշեցին, շաղգամն հողից

Չհանեցին£

Թոռը կանչեց շնիկին.        ,

Շունըª թոռից, թոռըª տատից,

Տատըª պապից, պապըª շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամն հողից չհանեցին£

Շունը կանչեց փիսոյին.

Փիսոնª շնից, շունըª թոռից,

Թոռըª տատից, տատըª պապից,

Պապըª շաղգամից,

Հա քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամն հողից չհանեցին£

Փիսոն կանչեց մկնիկին.

Մուկըª փիսոյից, փիսոնª շնից,

Շունըª թոռից, թոռըª տատից,

Տատըª պապից, պապըª շաղգամից.

Որ քաշեցին, քաշքշեցին,

Շաղգամը հողից հանեցին£

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն

0

Նախագիծ մայիսի 22 -ից, 26-ը

20170504_110131

Ընդունելություն

Առավոտյան ծես՝
Բույսերի,  միջավայրի խնամք,բակային աշխատանք
Ուրախ մարմնամարզություն
գնդակ – ցատկապարան- օղակ
երգ – պար – մարզախաղ
Շաբաթվա երգերը ՝  «Ճոր պար>>,<<Ձիուկ>>,<Արև, արև>>
Շաբաթվա ոտանավորները ՝ Աթաբեկ  Խնկոյան <Աքաղաղը>>, Հ. Թումանյան<<Գարուն>>         Շաբաթվա հեքիաթն է <<Անհաղթ Աքլորը>>, <<Ծիտը>>

Աշխատում ենք մեր ձեռքով պատրաստած խճանկարներով

Աշխատում ենք — ծեփամածիկով, փայտիկներով,նկարում ենք ջրաներկով և սպիտակաձավարով

Խաղում ենք զարգացնող խաղերով
Զբոսանք
Նախաճաշ
Ճաշ
Հանգիստ /քուն/
Հետճաշիկ
Մուլտֆիլմի  դիտում

Ճանապարհում տուն